Občinski svet soglasno potrdil Načrt upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca 2022 – 2031

Na 28. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija, dne 19. 5. 2022, je v občinski svet v drugi obravnavi soglasno potrdil Načrt upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca za obdobje 2022 – 2031.

Načrt upravljanja je izdelal zunanji izvajalec podjetje ZaVita d.o.o., celoten postopek priprave pa je koordiniral in vodil Zavod za turizem Idrija. Tekom celotnega procesa priprave načrta so bili po potrebi vključeni posamezni nosilci urejanja prostora (inštitucije mnenjedajalke) ter njegovi uporabniki (društva, organizacije in posamezniki iz lokalne sfere), ki so pomembno prispevali k oblikovanju vsebine dokumenta.

Priprava načrta upravljanja je bil dolgotrajen postopek, ki se je začel marca 2021 s celovito oceno stanja nežive in žive narave, varovanih območji narave in krajinske pestrosti ter pregledom ključnih rab in dejavnosti. Na podlagi delavnice z nosilci urejanja prostora v juniju 2021 so bile zbrane informacije, ki so bile ključne pri pripravi varstvenih in razvojnih usmeritev za posamezne dejavnosti v parku. V obdobju od 13. maja do 13. avgusta 2021 je bila izvedena spletna anketa. Anketo je vsaj delno izpolnilo 287 respondentov, rezultati pa so bili pomemben vir informacij za prepoznavanje navad obiskovanja parka, prepoznanih prioritet, ki jih je potrebno varovati. V fazi oblikovanja ukrepov je bilo izvedenih več pogovorov z lokalnimi društvi in organizacijami, ki na območju parka izvajajo dejavnosti, kar je omogočilo podroben vpogled v trenutno stanje. 6. oktobra 2021 je bila izvedena delavnica za lokalno prebivalstvo, kjer je bil predstavljen strateški okvir načrta ter osnutek izvedenih ukrepov. Po prvi obravnavi na seji  občinskega sveta v decembru 2021 je bil dokument objavljen na spletni strani Zavoda za turizem Idrija v javni obravnavi in ponovno poslan nosilcem urejanja prostora. V obdobju do druge obravnave je potekalo dopolnjevanje starega dokumenta s strani prejetih komentarjev, ter usklajevanje finančnega in terminskega načrta.

S pripravo Načrta upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca je Zavod za turizem Idrija izpolnil eno izmed prvi in ključnih zadolžitev in nalog pri upravljanju z zavarovanim območjem iz Odloka  o razglasitvi Krajinskega parka Zgornja Idrijca, kjer je zapisano, da mora imenovani upravljavec v roku 2 let po imenovanju pripraviti načrt upravljanja. S tem se pričenja prvo desetletno obdobje usklajenega upravljanja z zavarovanim območje krajinskega parka in uresničevanja vizije območja in vseh ciljev, ki smo si jih zastavili v načrtu.

Načrt upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca