Kazni

V Odloku o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/2014, 52/2016, 62/2018) je v 11.členu zapisano:

 • z globo 1.000 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 4. člena odloka,
 • z globo 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka 4. člena odloka,
 • z globo 200 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka 4. člena odloka. Pravne podlage:
  • Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18)
  • Odlok o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/2014, 52/2016, 62/2018)
  • Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06)
  • Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14)
  • Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13, 96/17)