OBJAVA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB ZA PRODAJO RABLJENE AKVARIJSKE OPREME IN ŽIVALI V JAVNEM AKVARIJU IDRIJA

Četrtek, 21. maj 2015
Datum: 21.05.2015
Številka: 459-00009/2015-001


OBJAVA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB


Center za idrijsko dediščino, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja:


JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO RABLJENE AKVARIJSKE OPREME IN ŽIVALI V JAVNEM AKVARIJU IDRIJA


1.    Naziv in sedež organizatorja
Center za idrijsko dediščino, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija
Telefon: 05 37 34 08805 37 34 088
e-mail: info@visit-idrija.si 


2.    Predmet prodaje:

Predmet prodaje je akvarijska oprema in živali (Priloga 4).

3.     Izhodiščna cena:

Izhodiščna cena znaša 8.000,00 EUR z davkom na dodano vrednost. Morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri prodaji plača kupec.

4.     Način prodaje in vrsta pravnega posla:

Oprema in živali se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 15 dni po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.

5.    Pogoji za udeležbo v postopku:

5.1.    Plačilo varščine

Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Centra za idrijsko dediščino št. SI56 0123 6600 0000 149 odprt pri UJP, in sicer do roka za oddajo ponudbe.

Izbranemu ponudniku se bo varščina vštela v kupnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 30 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje.

Naročnik ima pravico zadržati plačano varščino:
-    če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri,
-    če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe,
-    če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe,
-    če ponudnik, ki je oddal popolno ponudbo, odstopi od ponudbe pred izbiro najugodnejšega ponudnika.

5.2.    Način, mesto in rok za oddajo ponudbe

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 08.06.2015 do 13.00 ure na naslov Center za idrijsko dediščino, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija, z oznako » NE ODPIRAJ – PONUDBA – OPREMA IN ŽIVALI«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.

Ponudba, ki bo na naslov prodajalca prispela po poteku roka za oddajo ponudbe, bo v zaprti kuverti vrnjena ponudniku.

Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan od 6:00 -14:00 ure v tajništvu prodajalca na naslovu Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija.

5.3.    Vsebina zavezujoče ponudbe

-    Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
-    Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
-    Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3)
-    Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

5.4.    Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo

Ponudniki, ki oddajo popolno ponudbo so vezani nanjo do izbire najugodnejšega ponudnika.


6.    Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika:

Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, ta pa mora biti višja ali enaka izhodiščni. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo ponudnikom posredovan poziv k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna pogajanja o ceni.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri.

7.    Rok sklenitve pogodbe:

Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil.

8.    Način in rok plačila kupnine:

Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski račun prodajalca, ki je določen v prodajni pogodbi. Položena varščina izbranega ponudnika se všteva v ceno. Plačilo celotne kupnine v naveden roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.


9.    Ogled in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom predmeta prodaje v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo v tajništvu Centra za idrijsko dediščino na telefonski številki 05 37 34 07005 37 34 070. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.


10.    Odpiranje:

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo dne 10.06.2015 ob 10.00 uri v sejni sobi Centra za idrijsko dediščino, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija.
 
O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 5 dneh od zaključka zbiranja ponudb. Prepozno prispele, nepravilno označene in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane.


11.    Drugi pogoji:

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerim koli ponudnikom je izključena.
Idrija, dne 21.05. 2015                                                            Direktorica zavoda
                                                                                                 mag. Sanja Marija Pellis

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Vreme

TOR
SRE
ČET

/ °C

/ °C

/ °C

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija