Krajinski park Zgornja Idrijca

Viseči most (Foto: Bojan Tavčar)

 

Dobrodošli v krajinskem parku Zgornja Idrijca!


Zgornja Idrijca je območje rek Idrijce in Belce s pritoki in okolico, ki je zaradi posebnih geoloških, geomorfoloških, hidroloških in botaničnih posebnosti ter visoke stopnje naravne ohranjenosti od leta 1993 razglašeno za krajinski park.

V krajinskem parku so na ogled številne naravne in kulturne znamenitosti, ki jih lahko spoznate na

Poti po krajinskem parku Zgornja Idrijca.

Divje jezero (Foto: Bojan Tavčar)

Babji zob (Foto: Jošt Gantar)

Putrihove klavže na reki Belci (Foto: Bojan Tavčar)

 

Z namenom ohranjanja naravnega bogastva na območju je Občina Idrija sprejela Odlok o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca ter v njem sprejela nekaj PREPOVEDI in OMEJITEV:


- nabiranja rastlin ali njihovih delov v komercialne namene,
- lovljenja in nabiranja živali, razen ribolova in lovskega gospodarjenja,
- prekomernega povzročanje hrupa,
- onesnaževanja vseh vrst,
- šotorjenja in kurjenja zunaj za to določenih mest in
- vseh drugih dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje.


Naravno kopališče Lajšt (Foto: Jošt Gantar)

 

V krajinskem parku velja tudi SPREMENJEN PROMETNI REŽIM!

Parkiranje in ustavljanje na cesti od Divjega jezera do naravnega kopališča Lajšt je razen na za to posebej označenih mestih PREPOVEDANO. Večje parkirišče za obiskovalce je urejeno na območju kopališča Lajšt, a je z namenom zagotavljanja dobre izkušnje število parkirnih mest omejeno. Možnost parkiranja je v Idriji, od koder v krajinski park dostopate peš ali s kolesom. 

KAZNI

V Odloku o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/2014, 52/2016, 62/2018) je v 11.členu zapisano:
- z globo 1.000 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 4. člena odloka,
- z globo 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka 4. člena odloka,
- z globo 200 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka 4. člena odloka.

Pravne podlage:
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18)
- Odlok o razglasitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 11/93, 37/95, 36/2014, 52/2016, 62/2018)
- Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06)
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13, 96/17)

 Vreme

PON
TOR
SRE

/ °C

/ °C

/ °C

Elektronska obvestila

Želite biti obveščeni o novostih in dogodkih?

Geopark Idrija je družaben

Sledite nam na družabnih omrežjih #geoparkidrija